تسهیلات بخش بانکی

با بررسی نموداری که به تسهیلات ارائه شده داخلی بخش بانکی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی  ارتباط پیدا می کند می توان نتیجه گرفت  کشور های دیگر به خصوص آن کشورهایی که مبتنی بر راهبرد منسجم توسعه حرکت می کنند به مراتب بیش از ایران منابع بانک تامین کرده اند.

در کشور های توسعه یافته غربی، همین نسبت تسهیلات ارائه شده داخلی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به مراتب بیشتر است. 
سوالی که در این میان شکل می گیرد این است که دلیل  موانع حاد روبرو  چیست؟ یک توضیح کوتاه می تواند پاسخ این سوال مهم باشد و آنهم اینکه آنها تکرار طرح های مشابه و غیر اقتصادی و با فن آوری پایین را هدف خود برای دسترسی به توسعه و عدالت انتخاب نکرده اند. 
این مقادیر در سال 2010 در اقتصاد برزیل 97 درصد، چین 146 درصد، کره جنوبی 103 درصد، ترکیه 69 درصد و در اقتصاد ایران تنها 37 درصد بوده است. 
همین منابع محدود نیز در طرح های نیمه تمام و همچنین واحد های تولیدی متعدد است، لیکن به احتمال قوی غیر اقتصادی محبوس گردیده اند. 
نمودار زیر به بررسی تسهیلات ارائه شده داخلی بخش بانکی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی در کشور های منتخب سال های 1960 تا 2010 می پردازد:

همچنین در ادامه می توانید جزییات تسهیلات ارائه شده داخلی بخش بانکی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی در کشور های منتخب سال های 1960 تا 2010 را مشاهده کنید:

 

/ 0 نظر / 53 بازدید