زبان انگلیسی با 100 فعل پرکاربرد

 • 1-Accept - پذیرفتن
 • 2-Allow - اجازه دادن
 • 3-Ask - پرسیدن
 • 4-Believe - باور کردن
 • 5-Borrow - قرض گرفتن
 • 6-Break - شکستن
 • 7-Bring - آوردن
 • 8-Buy - خریدن
 • 9-Can/ Be able - توانستن
 • 10-Cancel - منتفی کردن
 • 11-Change - تغییر دادن
 • 12-Clean - تمییز کردن
 • 13-Comb - شانه کردن
 • 14-Complain - شکایت کردن
 • 15-Cough - سرفه کردن
 • 16-Count - شمردن
 • 17-Cut - بریدن
 • 18-Dance - رقصیدن
 • 19-Draw - کشیدن
 • 20-Drink - نوشیدن
 • 21-Drive - رانندگی کردن
 • 22-Eat - خوردن
 • 23-Explain - توضیح دادن
 • 24-Fall - افتادن
 • 25-Fill - پر کردن
 • 26-Find - پیدا کردن
 • 27-Finish - تمام کردن
 • 28-Fit - جا دادن
 • 29-Fix - درست کردن
 • 30-Fly - پرواز کردن
 • 31-Forget - فراموش کردن
 • 32-Give - دادن
 • 33-Go - رفتن
 • 34-Have - داشتن
 • 35-Hear - شنیدن
 • 36-Hurt - زخمی شدن
 • 37-Know - دانستن
 • 38-Learn - یادگرفتن
 • 39-Leave - ترک کردن
 • 40-Listen - گوش کردن
 • 41-Live - زندگی کردن
 • 42-Look - دیدن
 • 43-Lose - گم کردن
 • 44-Make/Do - انجام دادن
 • 45-Need - احتیاج داشتن
 • 46-Open - بازکردن
 • 47-Organise - منظم کردن
 • 48-‍Close/Shut - بستن
 • 49-Pay - پرداختن
 • 50-Play - بازی کردن
 • 51-Put - قرار دادن
 • 52-Rain - باریدن
 • 53-Read - خواندن
 • 54-Reply - پاسخ دادن
 • 55-Run - دویدن
 • 56-Say - گفتن
 • 57-See - دیدن
 • 58-Sell - فروختن
 • 59-Send - فرستادن
 • 60-Sign - امضا کردن
 • 61-Sing - آواز خواندن
 • 62-Sit - نشستن
 • 63-Sleep - خوابیدن
 • 64-Smoke - سیگار کشیدن
 • 65-Speak - صحبت کردن
 • 66-Spell - هجی کردن
 • 67-Spend - پرداختن
 • 68-Stand - ایستادن
 • 69-Start/Begin - شروع کردن
 • 70-Study - درس خواندن
 • 71-Succeed - موفق شدن
 • 72- Swim - شنا کردن
 • 73-Take - گرفتن
 • 74-Talk - صحبت کردن
 • 75-Teach - یاد دادن
 • 76-Tell - گفتن
 • 77-Think - فکر کردن
 • 78-Translate - ترجمه کردن
 • 79-Travel - سفر کردن
 • 80-Try - امتحان کردن
 • 81-Turn off - خاموش کردن
 • 82-Turn on - روشن کردن
 • 83-Type - تایپ کردن
 • 84-Understand - فهمیدن
 • 85-Use - استفاده کردن
 • 86-Wait - صبر کردن
 • 87-Wake up - بیدار شدن
 • 88-Want - خواستن
 • 89-Watch - نگاه کردن
 • 90-Work - کارکردن
 • 91-Worry - نگران شدن
 • 92-Write - نوشتن
 • 93-Waste - هدر رفتن
 • 94-Wonder - تعجب کردن
 • 95-Worship - عبادت کردن
 • 96-Win - برنده شدن
 • 97-Wear - پوشیدن
 • 98-Wash - شستن
 • 100-Welcome - خوش آمد گویی
 
 


نظر شخصی من نسبت به موضوع  ..... والا منم میخوام یاد بگیرم سعی میکنم که حتما یاد بگیرم .... نا امید نشوید
یک مثال براتون میزنم.....معنی دو جمله انگلیسی به فارسی

English language training with 100 verbs useful
معنیش میشه ؟؟؟ چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معنیش اینه ..............آموزش زبان انگلیسی با 100 فعل پرکاربرد

/ 0 نظر / 21 بازدید